Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Decoland s.r.o. se sídlem Vinohradská 2405/190, Vinohrady, 130 00 Praha 3,  IČ  26718294, DIČ CZ 26718294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 89342, (dále též „ Decoland s.r.o.“) pro smluvní vztahy založené mezi  Decoland s.r.o. a jejími zákazníky. (dále jen „Obchodní podmínky“).Pokud by společnost Decoland s.r.o. vstupovala do právních vztahů se spotřebitelem, vztahují se na tento vztah tyto Obchodní podmínky pouze v tom rozsahu, v jakém neodporují právním předpisům vztahujícím se na ochranu spotřebitele či ujednáním o spotřebitelských smlouvách.

Kupní smlouva a Smlouva o dílo

  1.              Úvodní ustanovení

1.1.         Tyto Obchodní podmínky se ve smyslu § 1751 občanského zákoníku použijí pro smluvní vztahy vznikající mezi Decoland s.r.o. jako prodávajícím či dodavatelem na straně jedné (dále též „prodávající či dodavatel“) a fyzickými či právnickými osobami jako kupujícími či odběrateli na straně druhé (dále též „kupující či odběratel“) v souvislosti s

-              Uzavřením kupní smlouvy

-              Uzavřením smlouvy o dílo

-              Za uzavření smlouvy se považuje též přijetí návrhu na základě ústní, telefonické či elektronické objednávky, přičemž smlouva se považuje v takovém případě za uzavřenou potvrzením objednávky prostřednictvím e-mailové komunikace.

1.2.         Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každého smluvního vztahu založeného mezi prodávajícím či zhotovitelem a kupujícím či objednatelem (tj. každé „Smlouvy“ ve smyslu odst. 2.1 níže), jehož předmětem je prodej zboží či dodávka služeb a jsou pro smluvní strany závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu až do doby úplného vypořádání všech pohledávek vzniklých mezi skladovatelem a ukladatelem, a to ve znění účinném k okamžiku vzniku smluvního vztahu. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

1.3.         Tyto Obchodní podmínky stejně jako Smlouva ve smyslu odst. 2.1 níže jsou závazné pro každého právního nástupce smluvních stran.

1.4.         Pokud se kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek stane podle platné právní úpravy v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost, vykonatelnost nebo jiná právní bezvadnost zbývajících ustanovení. Jakékoliv neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení Obchodních podmínek, nebo písemné smlouvy mezi prodávajícím či dodavatelem a kupujícím či objednatelem bude nahrazeno písemným dodatkem smluvních stran o novém obsahu daného ustanovení, a to bezprostředně po zjištění existence některé z výše uvedených skutečností, k čemuž jsou smluvní strany povinny poskytnout si nezbytnou součinnost. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

  1.              Vznik, změny a zánik smlouvy o dílo či kupní smlouvy

2.1.         Vznik Smlouvy: Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena buď výslovným a úplným souhlasem kupujícího s obsahem návrhu prodávajícího na uzavření kupní smlouvy na základě předchozí objednávky kupujícího, ve kterém prodávající odkáže na tyto Obchodní podmínky a to s účinky k okamžiku, kdy přijetí návrhu kupující doručí prodávajícímu nebo okamžikem uzavření písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).Smlouva o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem je uzavřena buď výslovným a úplným souhlasem objednatele s obsahem návrhu zhotovitele na uzavření Smlouvy o dílo na základě předchozí objednávky objednatele, ve kterém zhotovitel odkáže na tyto Obchodní podmínky a to s účinky k okamžiku, kdy přijetí návrhu objednatel doručí zhotoviteli nebo okamžikem uzavření písemné smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem (dále jen „Smlouva o dílo“) – společně též v obou případech pouze „ Smlouva“.

2.2.         Forma návrhu a jeho přijetí: Písemná objednávka a návrh na uzavření Smlouvy a její přijetí mohou být učiněny v písemné formě, přičemž dostačuje i e-mailová zpráva. Pokud by došlo k objednání zboží či služeb ústně nebo telefonicky, stává se objednávka závaznou jejím potvrzením e-mailovou zprávou oběma smluvními stranami. Přijetí objednávky prodávajícím či zhotovitelem musí obsahovat odkaz na tyto Obchodní podmínky. Přijetím návrhu na uzavření Smlouvy kupující či objednatel vyjadřuje svůj výslovný souhlas s obsahem těchto Obchodních podmínek, které se tak stávají nedílnou součástí Smlouvy.

2.3.         Změna Smlouvy: Smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran uzavřenou ve formě písemného dodatku ke Smlouvě.

  1.              Obsah a náležitosti Smlouvy

3.1.         Kupní smlouva: Prodávající se na základě Kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží dle zaslané a odsouhlasené specifikace a to v termínu, který je sjednán v uzavřené kupní smlouvě či odsouhlasené objednávce. V případě, že termíny dodání nejsou smluvně ošetřeny, řídí se termíny dodání těmito obchodními podmínkami. Prodávající se dále zavazuje provést instalaci či montáž předmětu koupě v případě, že je to předem smluvními stranami sjednáno.  Kupující se na základě Kupní smlouvy či objednávky potvrzené prodávajícím a těchto Obchodních podmínek zavazuje prodávajícímu za objednané zboží a související služby zaplatit sjednanou cenu.

3.2.         Smlouva o dílo: Zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo zavazuje dodat objednateli objednané zboží dle zaslané a odsouhlasené specifikace a to v termínu, který je sjednán v uzavřené kupní smlouvě či odsouhlasené objednávce. V případě, že termíny dodání nejsou smluvně ošetřeny, řídí se termíny dodání těmito obchodními podmínkami. Zhotovitel se dále zavazuje provést instalaci či montáž předmětu koupě v případě, že je to předem smluvními stranami sjednáno.  Objednatel se na základě Smlouvy o dílo či objednávky potvrzené prodávajícím a těchto Obchodních podmínek zavazuje zhotoviteli za objednané zboží a související  služby zaplatit sjednanou cenu.

3.3.         Předmět kupní smlouvy: Předmětem kupní smlouvy je nábytek dle odsouhlasené objednávky, související doplňky či komponenty, a pokud je to stranami ujednáno též jeho montáž a instalace.

3.4.         Předmět smlouvy o dílo: Předmětem Smlouvy o dílo je kuchyňský nábytek včetně vestavěných spotřebičů a dalších kuchyňských prvků či komponentů a jeho montáž či instalace a služby s tímto související.

3.5.         Předmětem plnění nejsou odborné služby spojené se stavebními a instalatérskými pracemi, a dále služba zapojení plynových, anebo elektrických spotřebičů. Prodávající může po dohodě s kupujícím tyto služby zajistit u autorizovaných třetích osob.

3.6.         Kupující či objednatel odpovídá za správnost předaných podkladů, zejména, rozměrů, nákresů plánů a projektové dokumentace, jsou-li míry sděleny kupujícím bez možnosti zaměření prodávajícím.

3.7.         Prodávající či zhotovitel se v případě, že je tak stranami předem ujednáno zavazuje provést vizualizaci předmětu zakázky, předložit cenovou kalkulaci, zajistit položkovou specifikaci, zajistit zaměření prostoru, konzultaci a podání doporučení pro stavební úpravy, popř. doporučení pro umístění vývodů elektřiny, vody, připojení vzduchotechniky, vyztužení sádrokartonových podhledů či stěn či jiné požadavky související s realizací dodávky. V případě nedodržení těchto doporučení ze strany kupujícího či objednavatele nemá prodávající či zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody nebo vícenáklady při dopravě, instalaci či prodlení v souvislosti s nedodržením daných doporučení.

  1.               Plnění

4.1.         Termín plnění ze strany prodávajícího či zhotovitele: V případě kupní smlouvy je prodávající povinen dodat objednané zboží a provést sjednanou montáž v termínu 98 dnů od úhrady první zálohové faktury kupujícím – pokud si smluvní strany nedohodnout jiný termín dodání. V případě Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen dodat kuchyňský nábytek, související spotřebiče, prvky a komponenty, jeho instalaci a montáž v termínu 16 týdnů od úhrady první zálohové faktury objednatelem – pokud si smluvní strany nedohodnout jiný termín dodání.

4.2.         U složitých sestav nábytku a kuchyní počne termín dodání plynout dnem, kdy budou kumulativně splněny tyto podmínky: kupujícím či objednatelem bude zaplacena záloha kupní ceny ve výši určené těmito obchodními podmínkami či sjednané v kupní smlouvě a kupující svým podpisem odsouhlasí výrobní dokumentaci.

4.3.         Prodávající se neocitá v prodlení s dodávkou, jestliže nejpozději poslední den lhůty pro dodání vyzve kupujícího k doplacení kupní ceny a následnému převzetí zboží. Prodávající je oprávněn kupujícího vyzvat k doplacení kupní ceny a následnému převzetí zboží kdykoliv v průběhu dodací lhůty.

4.4.         Zálohu kupní ceny ve výši sjednané v kupní smlouvě kupující zaplatí (i)platebí kartou, (ii)bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím, nebo (iii) v hotovosti v pokladně provozovny prodávajícího, kde byla uzavřena kupní smlouva. Dokladem o platbě zálohy v hotovosti je kupní smlouva a příjmový doklad, na níž je vyznačeno zaplacení zálohy v hotovosti. Způsob platby zvolí kupující  při sjednání kupní smlouvy. Jeho volbu je prodávající povinen akceptovat.

Před uplynutím dodací lhůty je prodávající povinen vyzvat kupujícího k doplacení kupní ceny a následnému převzetí zboží. Kupující se zavazuje zaplatit doplatek kupní ceny nejpozději do jednoho týdne od obdržení výzvy některým z těchto způsobů:

a) před převezetím zboží v hotovosti v pokladně provozovny prodávajícího, kde byla uzavřena kupní smlouva

b) platbou platební kartou, nebo bezhotovstím převodem na účet prodávajího na základě doplatkové faktury vystevené prodávajícím. Zboží bude dodáno poté, až bude doplatek kupní ceny připsán na účet prodávajícího.

Na zaplacení kupní ceny zboží nelze započítat jakoukoliv pohledávku kupujícího, ať již vznikla na základě kupní smlouvy nebo z jného právního důvodu.

Při bezhotovostní platbě je povinnost kupujícího zaplatit zálohu a/nebo doplatek kupní ceny splněna dnem připsání příslušné platby na účet prodávajícího.

4.5.         Pokud je stranami sjednáno, součástí plnění ze strany dodavatele, je instalace a montáž zařízení určeného k instalaci v místě plnění, jakož i další činnosti s tím související a činnosti, které jsou třeba pro bezpečné a řádné užívání zařízení.

4.6.         Místo plnění a součinnost objednatele: Není-li ve smlouvě uvedeno jiné místo dodání, je místem dodání centrální sklad prodávajícího na adrese V Oblouku 599, 25243 Průhonice.  Předání zboží je smluvními stranami potvrzeno podepsáním dokladu o převzetí nebo předávacího protokolu, do kterého se uvedou případné nesrovnalosti v kvantitě anebo vady kvality předávaného zboží. Kupující je povinen zboží převzít i s vadami, které nebrání běžnému užívání zboží. V případě, že je místo dodání, montáže a instalace sjednáno v potvrzené objednávce, je pro obě strany závazné. Změna místa plnění je možná pouze na základě dohody stran a ujednání o úhradě nákladů s tímto spojených. Objednatel či kupující je povinen poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost k provedení dodávky, instalace, montáže a to zejména vstup pracovníků dodavatele či subdodavatele na místo instalace a jeho zpřístupnění po celou dobu realizace dodávky, zajištění přívodu elektrické energie a dalších médií nutných k provedení montáže či instalace. Objednatel a kupující je zároveň povinen zajistit stavební připravenost místa plnění pro realizaci předmětu plnění vyplývající z požadavků zhotovitele či prodávajícího, jenž budou smluvními stranami odsouhlaseny a vzájemně potvrzeny. Soupis požadavků zhotovitele na stavební připravenost místa plnění bude vzájemně odsouhlasen při sjednání smlouvy.  V případě, že objednatel či kupující potřebnou součinnost neposkytne, není dodavatel v prodlení s dodávkou zboží a služeb a termín dodání se prodlužuje po dobu prodlení kupujícího či objednatele s poskytnutím stavební připravenosti či zpřístupněním místa plnění.Prodávající či zhotovitel je oprávněn dodat zboží i dílčím plněním. Kupující či objednatel je povinen takové částečné plnění přijmout a poskytnout součinnost stejně jako při kompletní dodávce.

4.7.         Kupující je povinen zboží převzít nejpozději do dvou týdnů od vyzvání k doplacení kupní ceny. V případě, že kupní cena nebude řádně a včas doplacena, není zhotovitel povinen zboží a služby dodat. Zboží může být dodáno v přepravním, nesmontovaném stavu nebo i s montáží a instalací. Tím je míněno předání zboží na sjednané místo plnění za splnění podmínek sjednaných či určených těmito obchodními podmínkami. Kompletní instalace může být provedena do 5 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu v závislosti na objednaných službách. Pokud je zboží objednáno s instalací, je dodací lhůta splněna dnem potvrzení prodávajícího o připravenosti k instalaci na místo dodání

4.8.         Pokud si kupující nepřevezme zboží do dvou týdnů od vyzvání k doplacení kupní ceny, bude zboží nadále skladováno do doby převzetí za cenu 60 Kč za každý m²/ den. V této ceně za skladování je již připočteno DPH v zákonem stanovené výši. Při převzetí zboží je kupující povinen prokázat se originálem kupní smlouvy nebo dokladem o úplném zaplacení kupní ceny. V případě elektronické objednávky je třeba též pověření oprávněné osoby k vyzvednutí předmětu koupě. Prodávající má právo požadovat od osoby, která zboží přebírá prokázání totožnosti. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím či pověřenou osobou. V případě, že přepravu zajišťuje kupující prostřednictvím třetí osoby, přechází vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Prodávající nenese odpovědnost za únik informací, ztrátu či padělání listin, na základě kterých zboží pověřené osobě vydal, pokud ze všech okolností nemohl předpokládat, že vydává zboží osobě neoprávněné.

4.9.         Povinnosti kupujícího/objednatele (dále též společně „kupující“) : Kupující má povinnost zajistit s dostatečným předstihem možnost zboží dodat na místo určení bez nepřiměřených nebo neobvyklých obtíží; místo dodání řádně zajistit, uzavřít a umožnit do něj přístup prodávajícímu a jím pověřeným osobám, předat prodávajícímu místo dodání připravené k provedení instalace předmětu plnění, zejména s připravenými přívody elektřiny, vody, plynu, a odtahovými otvory a dále hotovými podlahami a stěnami, bez stavebních nedodělků. U sádrokartonových stěn musí být připravené odpovídající výztuhy pro montáž. Kupující odpovídá zvláště za to, že plynové, vodo a elektroinstalace nebrání instalaci a jejich trasování v místě instalace je vyznačeno. Při nutnosti provést úpravy zboží pro nedodržení doporučení či stavební připravenosti má prodávající právo přerušit instalaci do doby, než bude stav kupujícím napraven. Je-li to možné, prodávající se dohodne s kupujícím na úpravě předmětu plnění a je oprávněn naúčtovat kupujícímu vícenáklady na dokončení v plné výši. Po dobu překážek na straně kupujícího se nemůže prodávající dostat do prodlení s dodáním. Kupující má dále povinnost zajistit, aby v místě dodání byla zavedena elektrická energie, voda, topení a tyto média bylo možné používat při instalaci. Místo dodání musí být osvětleno a zajištěno jeho větrání. Prodávající je povinen s dostatečným předstihem sdělit kupujícímu informace potřebné k včasnému a řádnému splnění závazku.

4.10.       Potvrzení o převzetí: Při převzetí zboží potvrdí písemně kupující či jím pověřená osoba převzetí zboží, případně předávací protokol se zápisem vad, nedodělků či jiných rozhodných skutečností. Sepsáním předávacího protokolu či dokladu o převzetí zboží je závazek prodávajícího či zhotovitele splněn. V případě závady dodávky na straně prodávajícího může protokol obsahovat též termín doplnění dodávky či odstranění vad. V případě nekompletní dodávky z důvodu na straně kupujícího se strany dohodnou na dalším postupu a úhradě vícenákladů s tímto spojených. V případě, že kupující nebo jím pověřená osoba odmítne sepsání či podpis předávacího protokolu, sepíše o tom prodávající záznam a má se za to, že dodávka byla kompletní a bezvadná. Prodávající je povinen předat kupujícímu veškeré doklady a dokumenty vztahující se k realizovanému plnění, zejména záruční listy, prohlášení o shodě, energetické štítky k zařízení, manuály o užívání zařízení a jiné doklady potřebné pro řádné užívání zařízení.  Je-li to mezi stranami ujednáno, provede zhotovitel potřebné zkoušky, školení či předvedení.

4.11.       Nebude-li objednatelem stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí předmětu plnění. Zhotovitel je oprávněn ponechat v místě plnění při jeho realizaci na objednatelem určeném místě, zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k dokončení montáže či instalace nebo odstranění vad. Objednatel je povinen zajistit uzamykatelnost prostor pro uskladnění věcí zhotovitele a nese odpovědnost za jejich případnou ztrátu, poškození či zničení s výjimkou škody způsobené zaměstnanci zhotovitele či jejich činnosti. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní i tato zařízení nebo jiné věci a prostory určené k umístění zařízení nebo jiných věcí používaných zhotovitelem pro odstranění vad vyklidí.

4.12.       Záruka, reklamace: U kupujícího či objednatele, který je spotřebitelem, činí záruční doba na zakoupené zboží 24 měsíců. U kupujícího či objednatele, který nakupuje zboží a uvádí svoje IČ se má za to, že jedná v rámci své obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti či samostatného výkonu svého povolání. V takovém případě činí záruční doba 6 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem odevzdání zboží kupujícímu.Poskytovaná záruka se řídí VOP a příslušnými právními předpisy. Kupující je povinen uplatnit své nároky písemným oznámením (reklamací) a to prostřednictvím doporučeného dopisu nebo formou elektronické pošty na e-mailovou adresu reklamace@decoland.cz, zveřejněnou pro tento účel na Webových stránkách společnosti Decoland s.r.o.. V reklamaci kupující buď vadu popíše, nebo uvede, jak se vada projevuje a zároveň zašle fotodokumentaci vady včetně detailu.  Zhotovitel se zavazuje reklamované vady prověřit a písemně oznámit objednateli souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas ve lhůtě přiměřené rozsahu a charakteru reklamované vady. V případě oprávněné reklamace bude toto oznámení obsahovat rovněž termín odstranění vady s přihlédnutím k povaze vady, eventuálně způsob odstranění vady, přičemž se zhotovitel zavazuje vadu odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Po celou dobu, po kterou bude zhotovitel odstraňovat objednatelem reklamované vady, nese zhotovitel náklady na jejich odstranění, jakož i náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s jejich odstraňováním a náklady na případné ubytování zaměstnanců zhotovitele.

4.13.       Smluvní pokuty, náhrada škody, zrušení smlouvy: V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží přesahující 10 pracovních dnů je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží (vč. DPH) za každý další pracovní den prodlení. To neplatí, pokud prodlení prodávajícího bylo způsobeno stávkou, výlukou dopravy nebo výroby u výrobce zboží či jinou událostí, kterou nemohl ovlivnit. Mimo zaplacení této smluvní pokuty nemůže kupující požadovat náhradu žádné škody v důsledku prodlení prodávajícího s dodáním zboží. Pokud prodávající zjistí, že jeho prodlení s dodáním zboží přesáhne 10 pracovních dnů, je o tom povinen bez zbytečného odkladu kupujícího vyrozumět. Současně je povinen sdělit kupujícímu náhradní lhůtu dodání, která nesmí přesáhnout 60 pracovních dnů od původně sjednaného termínu. Při prodlení přesahujícím tuto náhradní lhůtu je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě prodlení kupujícího se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku vzniklého na základě kupní smlouvy je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny (vč. DPH) z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Pokud kupující po zaplacení zálohy nedoplatí kupní cenu zboží ani do 30 dnů po uplynutí splatnosti vydané faktury, ačkoliv k tomu byl prodávajícím vyzván, vzniká prodávajícímu právo od kupní smlouvy či smlouvy o dílo odstoupit a zároveň mu vzniká právo na zaplacení smluvní pokuty, jejíž výše se rovná záloze zaplacené kupujícím dle kupní smlouvy. Smluvní pokutu je prodávající oprávněn započíst vůči již složené záloze.  V případě, že se kupující ocitne v prodlení s převzetím zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny nepřevzatého zboží (vč.DPH) za každý započatý den prodlení. Zaplacením této pokuty není dotčeno právo prodávajícího na úplnou náhradu škody, která mu v důsledku prodlení kupujícího s převzetím zboží vznikla.

4.14.       Kupující je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a to ve lhůtě do 7 dnů od zaplacení první zálohy na zboží. V případě odstoupení od smlouvy v tomto termínu je kupující či objednatel povinen uhradit zhotoviteli či prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 60% z částky, kterou uhradil jako zálohu prodávajícímu, nejméně však 5.000,-Kč. Smluvní pokutu je zhotovitel či prodávající oprávněn započíst na uhrazenou zálohu. Zbytek uhrazené zálohy pak prodávající vrátí kupujícímu do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy v pozdějším termínu, než je výše ujednáno nebo objednané zboží nepřevezme, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 90% z ceny objednaného zboží. Smluvní pokutu je prodávající či zhotovitel oprávněn započíst na uhrazené zálohy, pokud smluvní pokuta výši záloh převyšuje, pak je zbytek pokuty splatný na vyzvání ve lhůtě 10ti dnů od doručení výzvy.

4.15.        Pokud prodávající či zhotovitel nedodá objednané zboží ani do 60 pracovních dnů od uplynutí lhůty dodání zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V tom případě je povinen prodávající do 5 pracovních dnů vrátit kupujícímu zaplacenou zálohu na kupní cenu a zaplatit smluvní pokutu ve výši 1,5 % z kupní ceny zboží. Mimo zaplacení této smluvní pokuty nemůže kupující požadovat náhradu žádné škody vzniklé v důsledku prodlení prodávajícího, či nedodání  zboží.

4.16.       Pokud kupující nezaplatí sjednanou první zálohu ani do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se ruší.

  1.              Další práva a povinnosti smluvních stran, prohlášení smluvních stran

5.1.         Prodávající či zhotovitel má právo dodat zboží, služby či jakékoliv částečné plnění prostřednictvím třetí osoby – subdodavatele.  

5.2.         V případě, že je uzavírána smlouva se spotřebitelem, který není podnikatel a neuvádí v objednávce či smlouvě svoje IČ a následně dojde v souvislosti s uzavřenou smlouvou ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz “

 

ROZHODČÍ DOLOŽKA

6.             Rozhodčí doložka

 

6.1.         Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

6.2.         Strany pro toto řízení volí pro vedení řízení on-line e-mailové adresy, které uvedly v uzavřené smlouvě.

6.3.         Tato rozhodčí doložka se netýká spotřebitelských smluv.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.5.2019