SOUTĚŽ O NEJSTYLOVĚJŠÍ HOME OFFICE

01.04.2021
SOUTĚŽ O NEJSTYLOVĚJŠÍ HOME OFFICE

Kancelář šéfa i kolegy vídáte poslední dobou spíše sporadicky a většina vašich pracovních aktivit se tak odehrává v prostředí vašeho domova? Podařilo se vám vytvořit si pěknou domácí kancelář či koutek, aby měl váš home office nejen styl, ale hlavně byl pro vás motivujícím a příjemným prostředím? Chcete-li se s námi o ně podělit, zúčastněte se naší letošní soutěže Nejstylovější home office vyhrává! Na výherce čeká tematická cena pro ještě stylovější home office a spousta inspirace!

Jak na to?

K účasti stačí opravdu málo, zveřejněte na svém Insta profilu fotku sebe v prostředí vašeho home office místa, o které se chcete podělit a:

A o co se hraje?

Výherce získá designový pracovní stůl Cupertino od značky BoConcept v hodnotě: 39.000 Kč 

https://www.boconcept.com/cs-cz/cupertino/3700075T0475959.html#q=cupertino

Přesné podmínky účasti v soutěži naleznete níže, těšíme se na Vaše příspěvky a přejeme pevné zdraví :-)

Váš Decoland

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE DECOLAND
O nejstylovější home office!

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané O nejstylovější home office! (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

Pořadatelem, organizátorem a technickým správcem soutěže je:

Firma Decoland s.r.o., se sídlem: Vinohradská 2405/190, Praha 3 – Vinohrady, 130 00,  IČO 26718294, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č 89342/MSPH

Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na www.decoland.cz

 1. Termín a místo konání soutěže:

       Soutěž probíhá v termínu od 1. do 30. dubna 2021  23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.decoland.cz  (dále jen „soutěžní web“) a sociálních sítích Facebook a Instragram

 1. Účastníci soutěže:
  Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“).
 2. Soutěžícím se může stát a výhru může převzít pouze osoba, která je vyfocena spolu se svou domácí kanceláří (pracovním místem) na soutěžní fotografii.
 3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli, technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 4. Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku III. (dále jen „soutěžící“).
 5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. 

 

 1. Účast v soutěži:
          1. Zájemce se soutěže zúčastní tak, že se v době a místě konání soutěže vyfotí či se nechá vyfotit, tedy sebe v prostředí své domácí kanceláře či pracovního místa, se kterým se chce účastnit soutěže a tuto fotografii:
          a. prostřednictvím některé ze sociálních sítí (Facebook či Instagram) sdílí - zveřejní doplněnou o hastag #nejstylovejsihomeoffice
           b. zašle na e-mail marketing@decoland.cz, kde uvede jako předmět mailu SOUTĚŽ a doplní tyto údaje:
          - e-mailová adresa,
          - jméno a příjmení,
          - adresa na území České republiky,
          - pohlaví;
          c. a potvrdí souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů stiskem příslušného tlačítka „odeslat či zveřejnit“, čímž současně potvrzuje, že je starší 15 let. 
 2. Zájemce je do soutěže registrován, a stává se soutěžícím, okamžikem doručení zcela a pravdivě vyplněného e-mailu či zveřejněním soutěžní fotografie prostřednictvím svého Insta profilu nebo zveřejněním na Facebook stránce Decoland či BoConcept v komentářích pod soutěžním příspěvkem, viz odkazy uvedené výše.  (dále jen „soutěžní registrace“).
  Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní; pro účely vyhodnocení soutěže se bude počítat vždy pouze jeho poslední registrace – zaslání poslední fotografie.
  4. Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo funkčnost soutěžního webu či sociálních sítí.

  III. Určení výherců:
  1. Po ukončení soutěže budou ze všech soutěžících,(* bude-li jich minimálně 30), kteří se do soutěže v době jejího konání zaregistrovali zasláním či zveřejněním soutěžní fotografie, vybrán 1 výherce hlavní ceny.
  2. Výherce vybere odborná porota složená s profesionálních designérů za účasti organizátora, a to do 30. 6. 2021.
  3. Výherce bude o své výhře informován organizátorem soutěže nejpozději do 21 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním mailu či na základě údajů z profilu sociální sítě, ze které zasílali post (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy může být výherce, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací, popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.
  4. Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dovyhodnocenému, soutěžícímu.
  5. Výhru si bude výherce moci, po předchozí domluvě a stanovení termínu, vyzvednout osobně na adrese: Decoland, V Oblouku 800, Průhonice u Prahy, 252 43, případně si sjednat dopravu dle platného ceníku.
  6. Nepřevezme-li si výherce výhru v domluveném termínu, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
  7. Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé soutěže. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může hlavní výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován a současně splnil veškeré navazující podmínky stanovené pravidly) dříve.
  8. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži, popř. není-li možné výhry rozdělit z jiného relevantního důvodu (v souladu s právními předpisy a pravidly této soutěže), nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

       IV.Výhrav soutěži:

       (dále jen “výhra”)

První a jedinou cenou v soutěži je pracovní stůl Cupertino od dánské značky BoConcept v celkové maximální hodnotě MOC 39.000 Kč

Na výběr bude mít výherce z těchto variant stolu Cupertino:

1) https://www.boconcept.com/cs-cz/cupertino/3700075T0475959.html#q=cupertino

2) https://www.boconcept.com/cs-cz/cupertino/3700075T036CD59.html#q=cupertino + čalouněná otočná židle Adelaide, tmavé provedení

3) https://www.boconcept.com/cs-cz/cupertino/3700022T036CC58.html#q=cupertino + čalouněná otočná židle Adelaide, světlé provedení

         Do soutěže je vložen celkem 1 kus výhry. Oprávněný výherce v soutěži tedy získá tento 1 kus výhry.

 

      V.Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

 1. Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
  Správcem je pořadatel;
  Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
  Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
  Doba zpracování je doba: od okamžiku registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru;
  Rozsah údajů: údaje vyplněné v registračním e-mailu dle těchto pravidel, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let.. 
 2. Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže. 

 

 1. Závěrečná ustanovení:
         1. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.
 3. Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
 4. Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků.
 5. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.
 6. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce/soutěžící.
  Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.decoland.cz

V Praze, 1.4. 2021

 

SOUTĚŽ O NEJSTYLOVĚJŠÍ HOME OFFICE SOUTĚŽ O NEJSTYLOVĚJŠÍ HOME OFFICE SOUTĚŽ O NEJSTYLOVĚJŠÍ HOME OFFICE
Líbí se Vám naše realizace?

Vypracujeme Vám cenovou nabídku ZDARMA